Markkinoinnin ja viestinnän kehitysanalyysit

Tieto auttaa tekemään oikeita valintoja, jotta markkinoinnin ja viestinnän tavoitteet voidaan saavuttaa.  

kehitysanalyysit

Mihin kehitysanalyysejä tarvitaan?

Hieno viestintästrategia tai paraskaan markkinointisuunnitelma ei tuota tuloksia, ellei se perustu oikeaan sekä ajantasaiseen tietoon asiakkaista ja markkinasta.

Analyysien avulla luodaan selkeä kuva siitä, mitä toimenpiteitä kannattaa tehdä, miten markkinointia ja viestintää toteutetaan erottuvasti sekä kuinka panostuksista saadaan eniten irti.

Mihin tilanteeseen analyysit sopivat?

Analyysit ovat erinomainen lähtölaukaus markkinoinnin ja viestinnän kehittämiselle. Ne ovat ensimmäinen askel, jonka jälkeen osataan tunnistaa  ja laittaa käytäntöön tärkeimmät sekä vaikuttavimmat toimenpiteet.

Analyysejä voidaan käyttää apuna yrityksen nykytilan ymmärtämiseen. Analyysien avulla tiedämme, teemmekö oikeita asioita ja miten meidän pitäisi kehittyä parempien tuloksien aikaansaamiseksi? 

Miten kehitysanalyysit toteutetaan?

Kun on selvillä, millaiseen tilanteeseen tarvitaan tietoa, valitaan oikeat analyysit tarpeellisen tiedon hankkimiseksi. Analyysejä voidaan toteuttaa yksi tai useampi, tilanteesta riippuen.

Analyysien toteuttamisen aloitamme yhteisellä tapaamisella, jossa tutustumme liiketoimintaanne ja käymme läpi yrityksenne nykytilan sekä tavoitteet. Tämän jälkeen etenemme tarvittavien analyysien toteuttamiseen ja niiden valmistuttua käymme tulokset läpi kanssanne toisessa tapaamisessa.

Analyysien valmistuttua teillä on selkeä kuva yrityksen nykytilasta sekä tarvittavat tiedot ja kehitysehdotukset toiminnan kehittämiseen tuloksellisemmaksi.

Asiakasanalyysi

Asiakasanalyysin avulla luotu asiakasymmärrys antaa selkeän kuvan siitä, kuinka omaa markkinointia tulisi toteuttaa.

Asiakasanalyysien tekemiseksi nykyisiä sekä potentiaalisia tulevaisuuden asiakkaita haastatellaan tiedon keräämiseksi.  Analyysin avulla saavutetaan ymmärrys asiakkaiden toiveista ja tarpeista, jotta ne voidaan täyttää entistä paremmin sekä erottuvammin.

Asiakasanalyysissä selvitettäviä asioita

Asiakasanalyysissä selvitetään, miten asiakkaat kokevat asioinnin kanssanne? Missä asioissa onnistutaan ja missä voitaisiin olla parempia? Löytyykö onnistumisia, joita voitaisiin käyttää erottautumistekijänä myynnissä ja markkinoinnissa?

Analyysissä selvitetään myös, miten potentiaalisten asiakkaiden toiveisiin ja odotuksiin vastataan? Mitä asiakkaat odottavat teiltä ja mitkä asiat ovat heille tärkeitä myyntivaiheessa?

Selvitetään, miten omaa markkinointia tällä hetkellä toteutetaan. Tavoitetaanko asiakkaat heitä kiinnostavalla tavalla ja oikeissa kanavissa? Mitä tietoa asiakkaasi etsivät ennen ostopäätöstä ja löytävätkö he tarvittavan tiedon helposti?

Asiakasanalyysin avulla saadaan selville, mitä markkinoinnissa ja myynnissä tulee tehdä, jotta asiakkaiden tarpeet täyttyvät. Lisäksi saadaan kuva siitä, mitkä ovat yrityksenne keskeisimmät erottautumistekijät, joita korostaa markkinoinnissa.

Analyysin pohjalta on helppo luoda erilaiset ostajapersoonat. Tämä on tehokas keino jalkauttaa asiakasymmärrys osaksi myynnin ja markkinoinnin toimenpiteitä.

Digi- ja data-analyysi

Digi- ja data-analyysin avulla selvitetään, kuinka hankkia tehokkaasti enemmän liikennettä verkkosivuille, miten digimarkkinoinnin toimenpiteitä voidaan optimoida ja kuinka verkkosivuilta saadaan enemmän liidejä. Analyysin avulla saadaan selville selkeät suuntaviivat, jotka kertovat mitä toimenpiteitä kannattaa tehdä, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa.

Digi- ja data-analyysissä selvitettäviä asioita

Analyysissä selvitetään, mistä verkkosivukävijät tulevat sivuillenne ja mitkä ovat tehokkaimmat kanavat liikenteen kasvattamiseen. Vertaillaan myös kilpailijoiden verkkosivuliikennettä, mistä kanavista he saavat kävijöitä sivuilleen?


Analyysissä voidaan myös tarkastella hakukoneliikennettä avainsanatutkimuksen avulla. Tämä auttaa ymmärtämään, miten asiakkaanne etsivät ratkaisujanne sekä miten kasvattaa hakukoneliikennettä verkkosivuillanne.

Analyysissä selvitetään, millaisia potentiaalisia digimarkkinoinnin keinoja teillä on hyödyntämättä, jotka tukisivat tavoitteiden toteutumista. Vertaillaan myös, mitä digimarkkinoinnin toimenpiteitä sekä sisältöjä kilpailijanne hyödyntävät ja voidaanko näistä ottaa parhaimpia käytänteitä myös teidän yrityksenne käyttöön. Tavoitteena on selvittää, miten nykyisiä toimenpiteitä voidaan tehostaa ja saada enemmän tuloksia aikaan.

Analyysissä selvitetään, mitä kävijät tekevät verkkosivuillanne. Näin saadaan ymmärrys siitä, mitä kehitettävää sivuillanne on ja miten verkkosivukävijät saataisiin käännettyä tehokkaammin liideiksi.


Analyysissä saatte ehdotukset, kuinka verkkosivujanne voidaan optimoida tavoitteidenne saavuttamiseksi. Samalla selvitetään millaisia sisältöjä verkkosivullanne tulisi olla, jotta ne palvelisivat asiakkaitanne paremmin ja tukisivat muita digimarkkinoinnin toimenpiteitä.

Brändianalyysi

Brändinne tulee näyttää ja kuulostaa teiltä, jotta asiakkaanne mieltävät teidät sellaiseksi toimijaksi mitä haluattekin olla. 

Brändianalyysissä tarkastellaan, kuinka brändin nykytila suhtautuu yrityksenne strategisiin tavoitteisiin. Analyysissä selvitetään, millaisen mielikuvan ja vaikutelman annatte yrityksenä, ja vastaako se liiketoiminnallisia tavoitteitanne. 

Brändianalyysi yhdistettynä Kilpailijat ja toimiala -vertailuanalyysiin antaa tärkeää tietoa siitä, mihin suuntaan brändiänne tulisi kehittää, jotta olette erottuva ja kiinnostavin toimija alallanne.

Brändianalyysissä selvitettäviä asioita

Jotta voidaan keskittyä tulevaisuuteen, on tärkeää tietää missä mennään nyt. Miten brändinne tunnetaan, millainen maine yrityksellänne on ja millaisia tunteita se herättää potentiaalisessa asiakaskunnassa?

Ostopäätökset syntyvät usein tunnepohjaisesti. On strategisesti tärkeä tietää, miten brändinne sijoittuu markkinoilla ja miten se suhteutuu kilpailijoiden brändeihin.

Etsitään keinoja ja ideoita, joilla brändi saadaan tukemaan yrityksen tavoitteita, ja yrityksen tavoitteet taas brändiä.

Kilpailijat ja toimiala -vertailuanalyysi

Markkinoinnilla ei voi erottautua, jos teette identtisiä asioita kilpailijoidenne kanssa. Kilpailijat ja toimiala -vertailuanalyysissä saadaan selville, millainen kilpailukenttä toimialalla on. Nämä asiat selvittämällä saadaan tärkeää tietoa siitä, kuinka kilpailijoista erottaudutaan ja jäädään asiakkaiden mieleen. 

Kilpailijat ja toimiala -vertailuanalyysissä selvitettäviä asioita

Analyysissä selvitetään, mitkä ovat keskeiset arvolupaukset ja asiakashyödyt toimialasi yrityksillä. Mitä yhteistä löytyy ja missä erottaudutaan?

Selvitetään, millaisia sisältöjä kilpailijasi tuottavat? Mikä on toimialan yritysten tapa puhua, mitä ydinviestiä he hyödyntävät ja millainen on sisältöjen tyyli?

Analyysissä tutustutaan toimialan yritysten visuaaliseen ilmeeseen. Havaitaanko jotain tiettyjä trendejä tai tapoja toteuttaa visuaalista ilmettä? Pystytäänkö havainnoista tekemään johtopäätöksiä, mikä toimii ja mikä ei toimialallanne?

Viestintäanalyysi

Laadukas viestintä on kriittinen menestystekijä tuloksellisen liiketoiminnan näkökulmasta. Teemme yritysviestinnän kehittämisen helpoksi viestintäanalyysin avulla! Analyysi läpivalaisee yrityksenne viestinnän nykytilan ja antaa suorat kehitysehdotukset toiminnan kehittämiseen.

Viestintäanalyysi kattaa sekä strategisen että operatiivisen viestinnän tasot. Analyysi antaa vastaukset siihen, millä tasolla viestinnän eri osa-alueet yrityksessänne tällä hetkellä ovat ja kuinka niitä voidaan tehokkaasti kehittää, parempien tulosten aikaansaamiseksi.

Viestintäanalyysissä selvitettäviä asioita

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa käydään läpi, miten hyvin viestintä tukee liiketoimintastrategiaanne ja sen tavoitteita. Analyysiin kuuluu myös viestinnän strategiset määrittelyt. Tämä on kaiken viestinnällisen tekemisen kivijalka, jossa onnistuminen antaa eväät tulokselliselle viestinnälle ja sitä myöden paremmalle liiketoiminnalle.

Viestinnän jalkauttamisessa oma henkilöstönne ja muut sisäiset kohderyhmät ovat avainasemassa. Toimiva viestintä antaa joukkueellenne kilpailuedun ja parantaa myös sisäisiä käytänteitä. Viestintäanalyysissä kartoitamme sisäiset viestinnän toimintatavat ja suhteutamme ne tavoitteisiin.

Asiakkaat ja muut ulkoiset sidosryhmät halutaan tavoittaa säännöllisesti, laadukkaalla sekä tunnistettavalla äänellä. Viestintäanalyysissä selvitetään, kohtaako ulkoinen viestintä kohteensa oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikealla viestillä.

Kriisi voi olla pieni tai suuri, tai jotain siltä väliltä. Usein kriisitilanteesta puhutaan, kun kohdalle sattuu normaalista poikkeava tilanne. Ennakkoon valmistautuminen on avainasemassa, jotta tappiot ovat pahan paikan tullen mahdollisimman pienet. Viestintäanalyysissä pureudumme kriisiviestinnän nykytilaan ja esitämme konkreettisia parannusehdotuksia tulevaisuuden varalle.

Miten ylittää uutiskynnys ja saada huomiota mediassa? Viestintäanalyysimme selvittää mediaviestinnän nykytilan ja perkaa mahdollisuutenne onnistua uutiskynnyksen ylittämisessä. Mediaviestinnän hallinta on äärimmäisen hyödyllinen taito jokaiselle yritykselle. 

Innostuitko? Tehdään tavoitteistanne totta ja aloitetaan tuloksellinen yhteistyö - ota yhteyttä!

Kiinnostavaa, haluaisin kuulla lisää palveluistanne!